Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy dyrektor przedszkola niepublicznego powinien informować radę pedagogiczną i radę rodziców
o wynikach pełnionego nadzoru i pracy przedszkola w danym roku szkolnym?

Artykuły z czasopisma | 22 lutego 2018 | NR 83
37

Odpowiedź oczywiście nie jest jednoznaczna, bowiem zależy od postanowień wewnętrznych. Jeżeli statut przedszkola nie zawiera informacji o utworzeniu kolegialnych organów przedszkola: rady pedagogicznej i rady rodziców, to oczywiście nie ma obowiązku, a jeżeli są powołane, to obowiązek jest, ale tylko wtedy, jeżeli taką wolę ma organ prowadzący i zobowiązał do tego dyrektora przedszkola. Chodzi o to, żeby informacje dotyczące pracy przedszkola w danym roku szkolnym przedstawić na posiedzeniu (zebraniu) tych organów, a niekoniecznie o informowanie rodziców i nauczycieli w ogóle, ponieważ to można, a nawet trzeba robić.

 

Regulacje prawne

Ustawa o systemie oświaty w przepisach art. 40–43 (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) określa istotę rady pedagogicznej jako kolegialnego organu przedszkola, wskazując jej kompetencje i tryb działania. Przepisy te jednak dotyczą przedszkoli publicznych, bowiem znajdują się w dziale „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”, co jednoznacznie określa, że regulacje te nie obowiązują w niepublicznych jednostkach oświatowych. Ponadto przepisy rozdziału 8 
ustawy „Szkoły i placówki niepubliczne” nie odsyłają wprost do odpowiedniego stosowania regulacji o radzie pedagogicznej zawartych w rozdziale „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”. Ponadto uprawnienia rady pedagogicznej są wymienione w poszczególnych przepisach innych rozdziałów, ale one także nie dotyczą placówek niepublicznych. Natomiast art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, że statut przedszkola niepublicznego powinien określać 
organy przedszkola oraz zakres ich zadań, ale ze względu na to, że statut nadaje osoba prowadząca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, to osoba ta decyduje o tym, jakie organy będą funkcjonowały w danym przedszkolu. Jak widać, działalność rady pedagogicznej w niepublicznej placówce jest uzależniona przede wszystkim od woli osoby prowadzącej. W tym zakresie zapisy statutowe nie są ograniczone żadnymi regulacjami prawnymi poza tymi, które zostały wskazane  poniżej. 

Większość przedszkoli niepublicznych decyduje się na powołanie rady pedagogicznej według regulacji obowiązujących publiczne jednostki oświatowe, gdy stan zatrudnienia wynosi w danej jednostce oświatowej co najmniej trzech nauczycieli (art. 40 ust. 1 ustawy). Organ prowadzący może również dowolnie podwyższyć limit zatrudnienia nauczycieli, od którego jest uzależnione rozpoczęcie działalności rady pedagogicznej.

 

Brak regulacji w statucie

Statut przedszkola niepublicznego, który nie zawiera zapisów o sposobie funkcjonowania rady pedagogicznej, może jednak ujmować zapisy o informowaniu nauczycieli i rodziców o pracy przedszkola w danym roku szkolnym. Kompetencje do stanowienia prawa wewnętrznego posiada organ prowadzący przedszkole, czyli osoba, która jest jego właścicielem i to ona może zdecydować, kiedy, komu i jakie informacje będą przekazywane. W sytuacji kiedy organy przedstawicielskie nauczycieli i rodziców nie będą formalnie powołane, to ani nauczyciele, ani rodzice nie będą mogli kolegialnie wyrażać opinii albo decydować o sprawach dotyczących realizacji statutowych zadań przedszkola. Wynikający wprost ze statutu brak rady pedagogicznej również nie będzie traktowany jako uchybienie w działalności placówki badanej przez kuratora oświaty w toku zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ponieważ nadzór nad placówkami niepublicznymi, co prawda sprawują kuratorzy oświaty, ale w zakresie przestrzegania statutu (art. 33 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy). Zatem niepubliczne przedszkole bez uprawnień publicznych może działać bez rady pedagogicznej i rady rodziców, co nie oznacza, że nie może informować o swojej działalności nauczycieli i rodziców. Wręcz odwrotnie, powinno. 

Otóż, w przeciwieństwie do powoływania rady pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym, raczej rzadko osoby prowadzące te placówki decydują się na powołanie kolegialnego organu rodziców. 

 

Rada rodziców

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy