Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy przedszkole niepubliczne powinno stosować przepisy dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych?

Artykuły z czasopisma | 9 lutego 2018 | NR 87
35

Jeśli przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne, to musi mieć świadomość, że ma przede wszystkim obowiązek realizowania zapisów podstawy programowej oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Jakie to zapisy?

 

Jakie obowiązki mają przedszkola niepubliczne wynikające z postanowień zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wobec dzieci niepełnosprawnych?

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo oświatowe – art. 13 ust. 6 pkt 1, przedszkole niepubliczne realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Zadania przedszkola określone w podstawie programowej nakazują, aby w procesie kształcenia, opieki i wychowania wziąć pod uwagę możliwości rozwojowe dzieci, gdzie  m.in. zadaniem przedszkola jest:

  • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji, oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  • dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

O konieczności respektowania wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego informuje jeden z zapisów podstawy w kontekście przygotowania dziecka do posługiwania się językiem obcym. Chodzi o to, że nie dotyczy ono dzieci:

  • posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Zapis ten wspomina również o indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, który opracowuje się dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. W celu utwierdzenia się w przekonaniu, że IPET dotyczy również dzieci znajdujących się w przedszkolach niepublicznych, należy dokładnie zapoznać się z art. 127 us...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy