Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego
KROK PO KROKU

0 57

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego1 oznacza konieczność opracowania lub wyboru programu przez nauczyciela przedszkola. Tryb i warunki dopuszczania programów wychowania przedszkolnego, a także wymagania dotyczące tych programów określone zostały w art. 22a ustawy o systemie oświaty2. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zasadą jest dopuszczanie programów wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu przez jej dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Poniżej, w tzw. 10 krokach, przedstawiono działania, jakie należy podjąć, aby 1 września 2017 r. nauczyciele przedszkola przystąpili do realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniających nową podstawę programową.

 

Krok 1.
Wspólna analiza treści nowej podstawy programowej przez nauczycieli

Działanie to umożliwi m.in. poznanie treści rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także omówienie pojawiających się niejasności i wątpliwości. Pomoże również określić obszary, w jakich nauczyciele będą potrzebowali wsparcia, a także zidentyfikować potrzeby przedszkola i nauczycieli w związku z realizacją nowych zadań.

Krok 2. 
Ustalenie zasad dopuszczania programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu przez dyrektora

Dyrektor przedszkola powinien (może to zrobić w uzgodnieniu z nauczycielami) ustalić sposób dopuszczania programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu. W praktyce oznacza to konieczność określenia wzoru wniosku, jaki nauczyciel będzie składał do dyrektora o dopuszczenie programu, jego zawartości i terminu złożenia. Przypomnieć trzeba, że w aktualnym stanie prawnym nie ma przepisów, które regulowałyby te kwestie3. Jest to zatem 
autonomiczna decyzja dyrektora przedszkola. Dyrektor ustala wspólnie z nauczycielami podstawowe kryteria, jakie powinien spełniać program wychowania przedszkolnego, zasady uwzględnienia treści wykraczających poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie, sposób uzasadnienia wyboru określonego programu itp.

Krok 3. 
Analiza i ocena oferty wydawniczej przez nauczycieli

Nauczyciele dokonują analizy oferty wydawniczej pod kątem dostępnych i adekwatnych do potrzeb oraz możliwości dzieci programów wychowania przedszkolnego.
Wspólna analiza oraz wymiana opinii i stanowisk pozwoli
na podjęcie decyzji o opracowaniu programu własnego przez nauczyciela (zespół nauczycieli) lub o wyborze określonego programu.

Dyrektor przedszkola powinien (może to zrobić w uzgodnieniu z nauczycielami) ustalić sposób dopuszczania programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu. W aktualnym stanie prawnym nie maprzepisów, które regulowałyby te kwestie. Jest to zatem autonomiczna decyzja dyrektora przedszkola.

Krok 4. 
Opracowanie programu własnego przez nauczyciela (zespół nauczycieli)

Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty przez program wychowania przedszkolnego należy rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Obowiązujące regulacje dotyczące programów wychowania przedszkolnego przez ograniczenie wymagań w zakresie ich zawartości mają na celu ułatwienie i zachęcenie nauczycieli do opracowywania i korzystania w przedszkolu z własnych programów, przygotowanych w odpowiedni sposób i w formie ustalonej w danej placówce oraz dostosowanych do potrzeb i możliwości określonych grup dzieci.
Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel (zespół nauczycieli):

  1. uszczegóławia cele zawarte w podstawie programowej i wskazuje odpowiadające im osiągnięcia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy