Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Dotacja na niepełnosprawne dziecko w niepublicznych placówkach przedszkolnych

0 42

Obliczenie wysokości należnej kwoty dotacji na niepełnosprawne dziecko w 2017 r. objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych placówkach przedszkolnych1 wbrew powszechnym opiniom nie jest skomplikowane. Wystarczy znajomość przepisów i danych tzw. metryczki subwencji oświatowej dla gminy. Wiedza na temat sposobu obliczenia kwoty dotacji na dziecko objęte kształceniem specjalnym ma szczególne znaczenie dla organów prowadzących te placówki, umożliwia bowiem „kontrolę” nad prawidłowością procesu naliczania i przekazywania dotacji przez gminę.

Kształcenie specjalne niepełnosprawnego dziecka

Każda placówka wychowania przedszkolnego, bez względu na rodzaj, ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu dziecku wsparcie wynikające bezpośrednio z zapisów zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Niepełnosprawność w procesie edukacji nie należy rozumieć jako rezultatu uszkodzenia ciała, zmysłów czy choroby, ale raczej jako wynik barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych, psychicznych, jakie dziecko napotyka w środowisku. Dziecko z niepełnosprawnością2 z uwagi na dysfunkcje rozwojowe o różnej etiologii wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego w zakresie form, metod i środków w pracy dydaktycznej. Podstawą do organizowania tak rozumianego procesu jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym przez publiczną poradnię specjalistyczną, ze względu na rodzaj niepełnosprawności dziecka3. Orzeczenie to zawiera konkretne zalecenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówce przedszkolnej w odniesieniu do dziecka. Na podstawie tego orzeczenia tworzy się zespołowo wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).

 

Zasady obliczania wysokości dotacji

Niepublicznym placówkom przedszkolnym, które organizują kształcenie specjalne dla niepełnosprawnych dzieci, przysługuje dotacja na zasadach określonych w przepisach art. 90 w ust. 2b, 2ca, 2d ustawy o systemie oświaty4. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zasada, iż niepubliczne przedszkole, niepubliczne przedszkole specjalne, niepubliczne przedszkole integracyjne oraz niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymują na każde niepełnosprawne dziecko dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko przedszkola lub innej formy wychowania w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Kwota, o której mowa w ustawie o systemie oświaty, uzależniona jest od sposobu podziału subwencji oświatowej. Sposób ten corocznie określa rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok5. W przypadku dzieci niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego rozporządzenie wyróżnia w 2017 r. cztery wagi oraz jedną wagę dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Wartości wag wraz z przypisanymi im rodzajami niepełnosprawności przedstawia tab. 1.

 

Waga Wartość wagi  Rodzaj niepełnosprawności
P49 9,500 Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, a także w innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N49,i
P53 4,000 Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N53,i
P54 2, 900 Dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego – na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N54,i
P55 3,600 Dzieci niesłyszące, słabos...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy