Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

26 lutego 2018

NR 79 (Luty 2017)

Dotacje w niepublicznych przedszkolach od 1 stycznia 2017 roku – zmiany w przepisach

0 28

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1 wprowadzające nowe zasady naliczania stawek dotacji oświatowych dla niepublicznych przedszkoli. Uzasadnieniem dla wprowadzanych zmian są trudności interpretacyjne przepisów obecnie regulujących kwestie dotowania przedszkoli z budżetów gmin2, ze względu na ich duży poziom ogólności i nieprecyzyjność, a także nieprawidłowości wskazywane przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty w szczególności:
określają precyzyjnie sposób kalkulacji dotacji wypłacanych przedszkolom,

 • likwidują podwójne dotowanie niepublicznych przedszkoli (przy ustalaniu dotacji gmina nie będzie uwzględniała np. środków z Unii Europejskiej na prowadzenie włas-
 • nych placówek),
 • likwidują podwójne dotowanie w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
 • wprowadzają obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy podstawowej kwoty dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów, czyli danych, na podstawie których będzie ustalana wysokość dotacji dla przedszkoli, co pozwoli dotowanym podmiotom weryfikować wysokość dotacji,
 • zmieniają sposób wykorzystania dotacji.

 

Nowe pojęcia w systemie dotowania

Na potrzeby ustalania dotacji wprowadzono nowe pojęcia, m.in. gminy wiejskiej, gminy miejskiej, gminy wiejsko-miejskiej, roku budżetowego, wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, najbliższej gminy, podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, wydatków bieżących.

Zmiany doprecyzowujące obowiązujące regulacje prawne objęły kwestię zakresu wydatków bieżących, będących podstawą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Obecna definicja wydatków bieżących – w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – jest zbyt ogólna, co powoduje wliczanie pewnych kategorii wydatków i w konsekwencji naliczanie zbyt wysokich środków.

Zgodnie z nimi wyłączono zatem z zakresu wydatków bieżących: wydatki finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, wydatki bieżące zaplanowane w ramach programów rządowych, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, kwotę subwencji na dzieci niepełnosprawne, wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Definicja wydatków bieżących na potrzeby ustalania dotacji dla przedszkoli z budżetów gmin została określona przez odniesienie się do art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych3. Wprowadzono doprecyzowanie, że do wydatków bieżących wlicza się wydatki zaplanowane w jednostkach organizujących wspólną obsługę administracyjną,  finansową i organizacyjną, oraz uściślenie, że do ww. wydatków nie wlicza się wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 233 ustawy o finansach publicznych.

Określono, że podstawą do ustalania wysokości dotacji jest plan dochodów i wydatków gminy, tj. wszystkie wydatki bieżące zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy na prowadzenie przez nią przedszkoli.

Podstawą do ustalenia wysokości dotacji powinny być wszystkie wydatki bieżące, w szczególności w podstawowej kwocie dotacji muszą być uwzględnione także te wydatki bieżące, które mogą być trudne do wyodrębnienia (np. funkcjonowanie przedszkoli w zespołach ze szkołami), a są zaplanowane na prowadzenie przedszkoli.

Przez podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:

 • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
 • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
 • sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,
 • zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli,
 • iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej, oraz statystycznej liczby tych dzieci w przedszkolach,
 • iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej  dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w poradni specjalistycznej, oraz statystycznej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy