Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

13 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Dyrektor przedszkola jako pracodawca

0 39

Przedstawiamy najczęściej spotykane problemy z zakresu zatrudniania pracowników w przedszkolu, stosowania przepisów k.p.a. oraz wynagrodzeń.

 

1. Jakich formalności należy dochować przed ponownym zatrudnieniem tego samego nauczyciela w przedszkolu? 

Bez względu na czas trwania poprzedniej umowy o pracę nauczyciel musi ponownie przedłożyć zaświadczenie z KRK, uzyskane na swój koszt, które potwierdza, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 10 ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 8a, art. 91b ust. 2b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2017 r., poz. 1189). Dyrektor ma obowiązek sprawdzenia przed przyjęciem do pracy na podstawie nowej umowy, czy w okresie trzech lat przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie trzech lat od ukarania albo karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu – poprzez zasięgnięcie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych.
Ponadto od 1 października 2017 r. przed przyjęciem nowego pracownika do pracy związanej w wychowywaniem dzieci, opieką i edukacją pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy osoba taka nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości (art. 4 i art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 862).

 

2. Czy zatrudnienie tego  samego pracownika drugi raz wymaga ponownych badań i szkoleń BHP?

Po zawarciu nowej umowy o pracę, a przed rozpoczęciem jej wykonywania, na koszt przedszkola należy skierować pracownika pedagogicznego lub niepedagogicznego: na ponowne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (art. 6 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 3, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. z 2016 r., poz. 1866 z późn. zm.) oraz na badania wstępne należy skierować tylko takiego pracownika, który jest zatrudniany w innych warunkach lub na innym stanowisku albo jego przerwa w zatrudnieniu przekroczyła 30 dni (art. 229 § 11 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
Szkolenie BHP pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Przerwa w zatrudnieniu pracownika inna niż obejmująca tylko dni wolne od pracy zobowiązuje dyrektora do zapewnienia jemu wstępnego szkolenia BHP (art. 2733 § 2 k.p.).

 

3. Czy dyrektor przedszkola musi sprawdzać niekaralność pracowników niepedagogicznych?

Zaświadczenie z KRK przed nawiązaniem zatrudnienia musi  przedłożyć osoba zatrudniona na stanowisku asystenta nauczyciela oraz niebędąca nauczycielem, przyjmowana do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci (art. 15 ust. 1, 4 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59). W samorządowym przedszkolu oświadczenie o niekaralności składa osoba zatrudniana na stanowisku urzędniczym, np. główny księgowy (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 902). Od 1 października 2017 r. żadna osoba przyjmowana do pracy w przedszkolu publicznym oraz niepublicznym nie może figurować w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (art. 4 i art. 12 pkt 6 ww. ustawy z dnia 13 maja 2016 r.), zaś niesprawdzenie tej okoliczności lub zatrudnienie osoby figurującej w rejestrze stanowi wykroczenie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy.

 

4. Czy w przedszkolu można zatrudnić nauczyciela na umowę-zlecenie?

W niepublicznym oraz publicznym niesamorządowym przedszkolu do nauczycieli (wychowania przedszkolnego, języków obcych, religii, specjalistów oraz dyrektora i innych nauczycieli) nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 KN, który nakazuje zatrudnianie nauczyciela w ramach stosunku pracy w placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powołany przepis nie jest wymieniony w art. 91b ust. 2 KN wśród przepisów aktu KN stosowanych do nauczycieli w niesamorządowych przedszkolach. W związku z tym, jeśli zatrudnienie nauczyciela (w tym także dyrektora) w placówce niesamorządowej nie ma cech stosunku pracy, wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 16...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy