Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

22 lutego 2018

NR 84 (Wrzesień 2017)

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

0 32

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ukazały się na początku lipca na stronie ministerstwa edukacji. Z analizy poszczególnych zapisów wynika, że rząd konsekwentnie realizuje zadanie polegające na wzmacnianiu wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkół i przedszkoli poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych. W stosunku do przedszkoli zmiana nie jest tak widoczna, ponieważ na tym etapie edukacji zawsze stawiano wychowanie i profilaktykę na pierwszym miejscu.

W roku szkolnym 2017/2018 priorytetem będzie:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Kierunki realizacji zadań  z zakresu nadzoru  pedagogicznego

Ministerstwo wyznaczyło także kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. W zakresie kontroli w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie:

 • zgodność przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 z przepisami prawa.

Przedszkola publiczne oraz niepubliczne organizujące naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego mogą się spodziewać kontroli w zakresie:

 • oceny prawidłowości realizacji zadań przedszkoli wynikających z organizacji nauki języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego.

Kolejny punkt zdefiniowany w ministerialnym dokumencie z 6 lipca 2017 r. wskazuje na przeprowadzenie kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych w zakresie oceny prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Ujęcie zapisu w formie tak ogólnej może wskazywać na objęcie tą kontrolą także przedszkoli, które są brane pod uwagę, ilekroć nie ma szczegółowego wyszczególnienia, jakich placówek to dotyczy. Z pewnością odpowiedź pojawi się później, kiedy ministerstwo upubliczni arkusze kontroli.

Kolejną formą nadzoru pedagogicznego jest ewaluacja. Tym razem ministerialnym priorytetem ewaluacji w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych okazały się wymagania:

 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Standardowo każde kuratorium będzie przeprowadzało ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego. W stosunku procentowym ewaluacje ministerialne mają stanowić 60%, natomiast kuratoryjne 40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym.

Ilość treści programowych, w stosunku do poprzednio obowiązującej podstawy, została nieco skrócona. Ograniczono się do najistotniejszych kwestii ogólnych, wskakując, że uszczegółowieniem podstawy powinien być program wychowania przedszkolnego.

Ministerstwo będzie także prowadziło monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. I tutaj, podobnie jak w przypadku kontroli oceny prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, należy się spodziewać monitorowania również w placówkach wychowania przedszkolnego. Zapewnianie warunków do prawidłowego kształcenia uczniów niepełnosprawnych wchodzi w zakres ogólnego pojęcia organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Komentarz do kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Zapisy nowej podstawy programowej już na samym wstępie wskazują, że „celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”. Należy zwrócić uwagę, iż wyraźnie podkreśla się rolę podstawowych procesów wspierających całościowy rozwój dziecka – w pierwszej kolejności proces opieki, następnie wychowania, a potem nauczania rozumianego jako uczenie się. Przebieg procesów wspierających rozwój dziecka w przedszkolu ma być tak zorganizowany, by prowadzić do odkrywania przez dziecko własnych możliwości oraz gromadzenia doświadczeń. Wychowanie przedszkolne ma być początkiem drogi prowadzącej do poznania podstawowych wartości, takich jak: prawda, dobro i piękno. Ma miejsce tutaj odwołanie do filozoficznego rozumienia tych pojęć jako pewnych ogólnych zasad, czy też norm społecznych, powszechnie znanych i akceptowanych. Etyka i estetyka to terminy, które warto zgłębić, aby zrozumieć, czym jest prawda, dobro i piękno. Ogólnie definiując, estetyka określa, co jest piękne, a etyka decyduje o tym, co dobre. Etyka polega więc na wartościowaniu zjawisk na osi dobro – zło. Takie też jest, zgodnie z nową podstawą programową, podstawowe zadanie
przedszkola polegające na tworzeniu dzieciom warunków do nabywania doświadczeń, które będą uczyły je odróżniania dobra od zła i postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami życia społecznego. Stąd w priorytetach ministerialnych wdrażanie podstawy programowej, a w nadzorze pedagogicznym ewaluacja wymagania dotyczącego kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

Ilość treści programowych, w stosunku do poprzednio obowiązującej podstawy, została nieco skrócona. Ograniczono się do najistotniejszych kwestii ogólnych, wskakując, że uszczegółowieniem podstawy powinien być program wychowania przedszkolnego.

Cele edukacji przedszkolnej

Efektem wsparcia w rozwoju, jakie dziecko ma otrzymać w przedszkolu, ma być osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. W tym celu podstawa programowa wyznacza wszystkim placówkom edukacji przedszkolnej konkretne zadania ujęte w 17 punktach. Na co warto zwrócić uwagę, czytając poszczególne zadania? Jest kilka określeń, które są kluczowe, takie jak:

 • tworzenie warunków do samodzielnych doświadczeń dziecka,
 • dbanie o harmonijny rozwój w szczególności dzieci wolniej rozwijających się lub o przyspieszonym rozwoju,
 • współdziałanie z rodzicami oraz innymi podmiotami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości w celu tworzenia sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych.

Oczywiście wszystkie zadania przedszkoli, określone w dokumencie, są ważne i należy je wypełniać, ale w szczególności należy zwrócić uwagę na:

 • organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń, w szczególności poprzez wspieranie samodzielnej dziecięcej aktywności, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego m...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy