Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

21 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Czy w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych od 2017 r. należy zmienić w książce inwentarzowej  i oznaczeniach środków trwałych grupy już istniejące na nowe kategorie, np. grupa 491 zespoły komputerowe, zmiana na grupę 487?

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. z 2016 r., poz. 1864. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia do 31 grudnia 2017 r. stosuje się nadal rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. z 2010 r., poz. 1622: w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości, w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych. W pozostałych sprawach do końca 2017 r. KŚT z 2016 r. jest stosowana równocześnie z KŚT z 2010 r. Dlatego w 2017 r. nie zmienia się oznaczenia grup dla istniejących środków trwałych. 

Czy w przedszkolu prywatnym można zatrudnić na umowę-zlecenie nauczyciela angielskiego, księdza, logopedę i dyrektora do spraw dydaktycznych? 

Do nauczycieli, w tym języków obcych, religii, specjalistów oraz dyrektora, zatrudnionych w niepublicznych placówkach oświatowych, nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), który nakazuje zatrudnianie w ramach stosunku pracy w placówkach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Powołany przepis nie jest wymieniony w art. 91b ust. 2 KN wśród przepisów aktu KN
stosowanych do nauczycieli w niepublicznych przedszkolach. W związku z tym, jeśli zatrudnienie nauczyciela (w tym także dyrektora) w placówce niepublicznej nie ma cech stosunku pracy, wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.  (należy do nich m.in. wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy), nauczyciele mogą być zatrudniani w ramach umów cywilnoprawnych, np. zlecenia (art. 750 w zw. z art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2017 r., poz. 459). Stanowisko takie podziela również Sąd Najwyższy (uchwała SN z 20 września 1994 r. I PZP 37/94, OSNP 1995/7/86). 

W jakim terminie dyrektor powinien odpowiedzieć na pismo złożone do niego przez nauczyciela? Czy ma taki obowiązek?

Odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji publicznej, z którymi może wystąpić m.in. nauczyciel, są udzielane w terminie 14 dni (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2016.1764), zaś na skargi i wnioski w sprawach administracyjnych w ciągu miesiąca (art. 237 § 1, art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Poza tym przepisy prawa oświatowego oraz prawa pracy nie określają reguł komunikowania się przez pracodawcę z pracownikiem. Jeżeli w danej placówce oświatowej obowiązuje instrukcja obiegu dokumentów, która reguluje zasady załatwiania spraw, udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania pracowników powinno następować na zasadach i w terminach w niej określonych, dodatkowo z koniecznością rozważenia, czy uzyskanie przez nauczyciela odpowiedzi w terminie wcześniejszym, niż wynika to z zasad obiegu dokumentacji ma znaczenie dla uzyskania przez niego prawa do konkretnego świadczenia, z którym wiąże się pismo. Jeśli instrukcja obiegu dokumentów nie stanowi, że na pismo dyrektor może odpowiedzieć tylko w tej samej formie lub nie wynika to z interesu nauczyciela (który potrzebuje pismo do przedłożenia w innej instytucji lub organie), dopuszczalne jest udzielenie odpowiedzi w innej formie (np. mailowej, ustnej), co powinno zostać potwierdzone sporządzeniem notatki urzędowej. Z obowiązków dyrektora jako przełożonego służbowego nauczyciela oraz z wykonywania obowiązków pracodawcy, który jest m.in. zobowiązany do kształtowania zasad współżycia społecznego, wynikają ogólne obowiązki udzielania informacji na zapytania pracowników bez zbędnej zwłoki (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 94 pkt 10 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 

Nauczyciel przedszkola przepracował w niedzielę jedną godzinę zajęć dydaktyczno-wychowawczych? W jaki sposób naliczyć mu wynagrodzenie? Za ile godzin zapłacić: 2 x 5 godzin/godziny wynikające z pensum i 100% dodatek, czy 2 x 1 godzina/godziny rzeczywiście przepracowane i 100% dodatek? 

W przedszkolu prowadzonym przez gminę nauczyciel jest uprawniony do dnia wolnego, a gdy jego udzielenie jest niemożliwe – do odrębnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy obliczanego jak za godzinę ponadwymiarową, czyli w tym przypadku jak za jedną godzinę ponadwymiarową, według stawki osobistego zaszeregowania (w odniesieniu do wymiaru pensum) i zgodnie z regulaminem wynagradzania (art. 42c ust. 3, art. 30 ust. 6 pkt 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy