Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

22 lutego 2018

NR 84 (Wrzesień 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Nauczyciel przedszkola przepracował w niedzielę 1 godzinę zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W jaki sposób naliczyć mu wynagrodzenie? Za ile godzin zapłacić: 2 x 5 godz./godziny wynikające z pensum i 100% dodatek, czy 2 x 1 godz./godziny rzeczywiście przepracowane i 100% dodatek?

Wprzedszkolu prowadzonym przez gminę nauczyciel jest uprawniony do dnia wolnego, a gdy jego udzielenie jest niemożliwe – do odrębnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową, czyli w tym przypadku jak za jedną godzinę ponadwymiarową, według stawki osobistego zaszeregowania (w odniesieniu do wymiaru pensum) i zgodnie z regulaminem wynagradzania (art. 42c ust. 3, art. 30 ust. 6 pkt 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.). Natomiast w przedszkolu prowadzonym przez inny organ niż gmina nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm. przysługuje wynagrodzenie za jedną rzeczywiście przepracowaną godzinę wraz z dodatkiem w wysokości 100%. 

W jakim terminie dyrektor powinien odpowiedzieć na pismo złożone do niego przez nauczyciela? Czy ma taki obowiązek?

Odpowiedzi na zapytania o udzielenie informacji publicznej, z którymi może wystąpić m.in. nauczyciel, są udzielane w terminie 14 dni (art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764), zaś na skargi i wnioski w sprawach administracyjnych w ciągu miesiąca (art. 237 § 1, art. 244 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
Poza tym przepisy prawa oświatowego oraz prawa pracy nie określają reguł komunikowania się przez pracodawcę z pracownikiem. Jeżeli w danej placówce oświatowej obowiązuje instrukcja obiegu dokumentów, która reguluje zasady załatwiania spraw, udzielanie odpowiedzi na pisemne zapytania pracowników powinno następować na zasadach i w terminach w niej określonych, dodatkowo z koniecznością rozważenia, czy uzyskanie przez nauczyciela odpowiedzi w terminie wcześniejszym niż wynika to z zasad obiegu dokumentacji ma znaczenie dla uzyskania przez niego prawa do konkretnego świadczenia, z którym wiąże się pismo. Jeśli instrukcja obiegu dokumentów nie stanowi, że na pismo dyrektor może odpowiedzieć tylko w tej samej formie lub nie wynika to z interesu nauczyciela (który potrzebuje pismo do przedłożenia w innej instytucji lub organie), dopuszczalne jest udzielenie odpowiedzi w innej formie (np. mailowej, ustnej), co powinno zostać potwierdzone sporządzeniem notatki urzędowej. Z obowiązków
dyrektora jako przełożonego służbowego nauczyciela oraz z wykonywania obowiązków pracodawcy, który jest m.in. zobowiązany do kształtowania zasad współżycia społecznego, wynikają ogólne obowiązki udzielania informacji na zapytania pracowników bez zbędnej zwłoki (art. 7 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 94
pkt 10 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).  

Jeżeli w przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczyciel wspomagający, jak mają wyglądać wpisy w dzienniku (konkretnie podpis nauczyciela)? ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy