Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

Artykuły z czasopisma | 22 lutego 2018 | NR 83
34

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Na stanowisku asystenta nauczyciela  w przedszkolu jest zatrudniona,  do końca czerwca 2017 r., osoba wchodząca w skład pracowników administracji  i obsługi. W tym czasie musi wybrać przynależny jej urlop, bo nie wypłacamy ekwiwalentu. Jeżeli od lipca nie będzie już pracownikiem naszej placówki,  a świadczenie „wczasy pod gruszą”  będzie wypłacane w lipcu  lub sierpniu – czy tej osobie należy się  ww. świadczenie z FŚS?

Asystentowi nauczyciela należy się dofinansowanie wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą), jeśli przed rozwiązaniem umowy o pracę spełni wymogi do uzyskania tego świadczenia, określone w obowiązującym w danym przedszkolu regulaminie zakładowego funduszu świadczenia socjalnego (art. 2 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn. zm.). Przykładowo, jeśli w danej placówce świadczenie jest uzależnione od wykorzystania w naturze urlopu o określonej długości, a pracownik wymóg ten spełni oraz inne warunki określone w regulaminie ZFŚS, należy przyznać świadczenie przed rozwiązaniem umowy o pracę oraz wypłacić świadczenie w zwyczajowym terminie, mimo że wypłata przypadnie po zwolnieniu pracownika.

Jakie uchwały podejmuje rada pedagogiczna w przedszkolu? Jak napisać poprawnie takie uchwały?

W publicznym przedszkolu rada pedagogiczna podejmuje uchwały w ramach kompetencji:
1) stanowiących (art. 41 ust. 1, art. 42, art. 43, art. 52 ust. 2 w zw.  z art. 50 ust. 2 pkt 1, art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.):

 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 • przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian;
 • uchwalenie statutu lub jego zmian, gdy w danym przedszkolu nie działa rada przedszkola,
 • ustalenie regulaminu działania rady pedagogicznej,
 • uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki, gdy w przedszkolu nie działa rada rodziców;

2) opiniodawczych i wnioskodawczych – w szczególności dotyczących (art. 36a, art. 37, art. 41 ust. 2 UoSO, załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624  z późn. zm.):

 • organizacji pracy przedszkola, w tym wnioskuje do dyrektora o ustalenie ramowego rozkładu dnia,
 • projektu planu finansowego,
 • wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • wnioskuje do organu prowadzącego o nadanie imienia przedszkola, 
 • występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego  w przedszkolu,
 • opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
 • deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
 • opiniuje powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
 • opiniuje ocenę pracy dyrektora, jeśli w przedszkolu nie działa rada szkoły, oraz wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

W niepublicznym przedszkolu rada pedagogiczna podejmuje uchwały w zakresie kompetencji określonych w statucie (art. 84 ust. 2 pkt 3 UoSO).
Uchwała rady pedagogicznej powinna zawierać:

 • oznaczenie uchwały: datę podjęcia, numer, czego dotyczy,
 • podstawę prawną,
 • treść uchwały,
 • datę wejścia w życie (w przeciwnym razie obowiązuje od dnia podjęcia),
 • podpis przewodnicząceg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy