Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

26 lutego 2018

NR 78 (Styczeń 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Czy z nauczycielem przedszkola, który realizuje kurs języka angielskiego w prywatnej szkole językowej dla nabycia kwalifikacji do nauczania dzieci i któremu dyrektor przyznaje dofinansowanie, trzeba udzielić urlopu szkoleniowego i zawrzeć z nim umowę, czy wystarczy samo dofinansowanie?

Nauczyciel nie jest uprawniony do płatnego urlopu szkoleniowego ani w przypadku zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, ponieważ taki urlop przysługuje nauczycielom, którzy odbywają studia wyższe oraz kształcą się w zakładach kształcenia nauczycieli na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły (§ 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania, Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5), ani w razie zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), gdyż urlop szkoleniowy przysługuje na przystąpienie do egzaminów eksternistycznych; maturalnego; potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się 
i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (art. 1032 § 1 k.p.). Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie (art. 1034 § 1 k.p.). Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie, oczywiście w zależności od treści umowy z nauczycielem (art. 1033 k.p.).

 

Czy Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole opracowuje się tylko dla dziecka 6-letniego, realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, czy również dla 5-letniego, skoro ma prawo w wieku 6 lat rozpocząć naukę w szkole? Jak to wygląda w sytuacji, kiedy dziecko 5-letn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy