Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Kompetencje rady rodziców po reformie oświaty

0 38

Od 1 września 2017 r. organ składający się z przedstawicieli rodziców w publicznych przedszkolach nadal ma szerokie uprawnienia zwłaszcza w zakresie opiniowania różnych spraw związanych z ich działalnością oraz występowania z wnioskami do innych przedszkolnych organów o podjęcie działań uznanych przez rodziców za istotne dla funkcjonowania poszczególnych placówek.

 

Przedszkolny organ reprezentujący rodziców

Reforma oświaty nie zniosła działania w przedszkolach rad rodziców jako społecznego organu w systemie oświaty.

Bez zmian pozostaje tryb wyłaniania rady na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W tajnych wyborach zebranie rodziców uczniów danego oddziału wyznacza radę oddziałową, z której następnie jest wyłaniany jeden przedstawiciel rady oddziałowej do rady rodziców (art. 83 ust. 1–3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Kompetencje stanowiące rady rodziców

Tak jak dotychczas, na podstawie art. 83 ust. 4 i art. 84  ust. 6 PO, rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności (a więc nie wyłącznie):

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady – np. może przewidywać istnienie wewnętrznych organów oraz ich wyłaniania: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, komisji rewizyjnej lub innych organów; prawa i obowiązki członków rady, np. odnośnie do stawiennictwa na zebranie i ewentualnych zasad usprawiedliwiania nieobecności, sposób oddawania głosu; obowiązek protokołowania zebrań rady lub także zasady udostępniania protokołów do wglądu; zasady zwoływania zebrań oraz podejmowania uchwał, w tym np. wymogi co do quorum itp.,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowej rady rodziców oraz tryb wyboru przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola,
  • zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady, z zachowaniem zasady dobrowolności wpłat dokonywanych przez rodziców uczniów i możliwością pozyskiwania środków z innych źródeł.

 

Rada rodziców zachowała ogólną kompetencję dotyczącą występowania
do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach przedszkola.

 

Uprawnienia opiniodawcze  oraz do składania wniosków

Na podstawie art. 84 ust. 1 PO rada rodziców zachowała ogólną kompetencję dotyczącą występowania do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. W związku z tym w praktycznie każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania przedszkola rada rodziców może podjąć uchwałę opiniującą.

Niezależnie od tego, podejmowanie niektórych działań przez dyrektora przedszkola, aby mogło nastąpić w sposób prawidłowy, musi zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii rady rodziców w następujących przypadkach:

  • przed wystąpieniem przez dyrektora przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy