Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 lutego 2018

NR 79 (Luty 2017)

Komu i w jakiej formie zaprezentować raport z ewaluacji?

0 34

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w przedszkolu zatrudniającym co najmniej trzech nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

Wyniki ewaluacji wykorzystywane są przez dyrektora placówki, nauczycieli, a w wielu sytuacjach również przez uczniów, rodziców, organ prowadzący, niekiedy też lokalnych partnerów, a czasem i media. Identyfikacji odbiorców wyników trzeba dokonywać na etapie planowania, odpowiadając na pytanie, dla kogo ewaluację prowadzimy i kto będzie korzystał z jej ustaleń. Określenie odbiorców pozwala na uwzględnienie w prowadzonym badaniu ich potrzeb informacyjnych – wszystkiego, co może być dla nich istotne z punktu widzenia zadań, jakie wykonują, i ról, jakie odgrywają.

Projekt ewaluacji powinien określać założenia zarówno co do formatu raportu, jak i formy upowszechniania wyników.

 

Format raportu

Format raportu, czyli struktura, sposób rozmieszczenia i zapis informacji z przeprowadzonego badania, uzależniony będzie od odbiorcy i jego potrzeb. W związku z tym może przybierać postać wielostronicowego dokumentu z wykresami, analizami każdej zastosowanej w badaniu metody, poszczególnych pytań, ale może też mieć formę krótkiej, syntetycznej informacji przedstawionej w prezentacji PowerPoint. Najczęściej stosuje się tutaj zasadę: jeżeli ewaluację przeprowadza się na wewnętrzne potrzeby, to raport przybiera prostszą formę, jeżeli natomiast ma być rozpowszechniony wśród szerszego grona odbiorców, może mieć rozbudowane pewne obszary, odpowiednio do możliwości odbiorcy.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w zakresie formy prezentacji wyników ewaluacji jest raport z badania. Jego zawartość powinna każdorazowo odpowiadać potrzebom osób zainteresowanych oraz wynikać bezpośrednio z projektu ewaluacji.

Można jednak wyodrębnić elementy, które powinny się znaleźć w każdym raporcie:

  • Opis przedmiotu badania (lub wprowadzenie) i kontekst ewaluacji – przedstawienie tego, co i w jakich okolicznościach było poddane badaniu, np. zagadnienie, obszar lub wybrane wymaganie: dlaczego je badano, jakie informacje spodziewano się w wyniku badania pozyskać. W tej części raportu należy zawrzeć stosunkowo dokładny opis przedmiotu ewaluacji (pytania kluczowe z projektu ewaluacji), a także sytuacji, która mogła mieć wpływ na prowadzone badanie.
  • Zastosowana procedura badawcza (zastosowane metody) – zaprezentowanie i uwiarygodnienie zgromadzonych danych, wykorzystane metody, techniki, narzędzia. W tej części należy przedstawić koncepcję badania i założenia projektu ewaluacyjnego oraz sposób zbierania informacji. Powinny się tu znaleźć także krótkie opisy doboru próby badawczej oraz metody gromadzenia danych wykorzystywanych podczas ewaluacji.
  • Wyniki badania (informacja o zgromadzonych danych, od kogo i kiedy je zebrano, interpretacja danych, wyniki badań) – przedstawienie zebranego materiału. W tej części należy przedstawić – w sposób uporządkowany – dane uzyskane podczas ewaluacji, a także określić, jakich danych nie udało się pozyskać i dlaczego. W zależności od ich rodzaju można umieścić np. opisy poparte cytatami z dokumentów lub wywiadów, zestawienia porządkujące zebrane informacje, zestawienie liczbowe. Trzeba pamiętać, że same dane nie świadczą o wartości projektu – muszą zostać zinterpretowane.
  • Końcowe wyniki (wnioski z ewaluacji) – udzielenie odpowiedzi na pytania kluczowe przy odwołaniu się do przyjętych kryteriów ewaluacji, uwzględnienie specyfiki badanego zagadnienia, obszaru, wymagania, potraktowanie go jako całości, pokazanie zarówno zalet, jak i słabości. W tej części należy podsumować to, czego dotyczy ewaluacja. Wnioski powinny być przedstawione w zwięzły, jednoznaczny i konkretny sposób oraz wynikać bezpośrednio z zebranego materiału.
  • Rekomendacje (zalecenia i sugestie ułatwiają...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy