Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2018

NR 88 (Styczeń 2018)

Konkurs na stanowisko dyrektora
w świetle nowych regulacji prawnych

0 44

Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki należy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego. Zasada ta została wyrażona w art. 63 ust. 1 u.p.o. i stanowi powtórzenie obowiązującego do 31 sierpnia 2017 r. zapisu art. 36a ust. 1 u.s.o. Warto pamiętać, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki następuje przede wszystkim w trybie konkursowym. O czym jeszcze warto wiedzieć?

 

Wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci na dyrektorów szkół lub placówek, znajdują się w dwóch aktach prawnych:

 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Przepisy rozporządzenia z 2009 r. zachowały moc na podstawie art. 363 p.w.u.p.o. do czasu zakończenia kształcenia w:
 • dotychczasowym gimnazjum,
 • trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 • czteroletnim technikum,
 • klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia,
 • dotychczasowej szkole policealnej,
 • dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

NAJNOWSZE ZMIANY

 1. Porównanie obu aktów pozwala stwierdzić, że przepisy rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. doprecyzowują poprzednio obowiązujące uregulowania w kwestii konkursu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce. Jednak stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej.
 2. Dodatkowo nowe rozporządzenie wskazuje na konieczność posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych przez kandydatów na dyrektorów. W rozporządzeniu z 2009 r. taki wymóg sformułowany był wprost tylko w odniesieniu do kandydata niebędącego nauczycielem.
 3. Zupełnie nowe rozwiązanie dotyczy kandydata będącego cudzoziemcem – musi on posiadać znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 

PROCEDURA

Pierwszym etapem procedury konkursowej jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora. Na gruncie obydwu aktów prawnych (o których była mowa wyżej) przewidziano, że konkurs na stanowisko dyrektora ogłasza organ prowadzący. W obydwu aktach prawnych wskazano również, jakie elementy zawiera ogłoszenie o konkursie. W § 1 ust. 2 rozporządzenia z 2017 r. przewidziano, że ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) oznaczenie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę;

2) nazwę i adres publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, których dotyczy konkurs;

3) wskazanie wymagań wobec kandydatów...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy