Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

24 lutego 2018

NR 80 (Marzec 2017)

Minimalne wynagrodzenie za pracę w przedszkolach

0 43

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa stawka najniższej płacy. Ustawowo została również uregulowana kwestia wynagradzania osób zatrudnionych na umowę-zlecenie.

 

Płaca pracownika zatrudnionego na umowę o pracę

Od początku bieżącego roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł brutto (§ 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. –  Dz. U. z 2016 r., poz. 1456).
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm., wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od ww. kwoty. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby sprawdzenia, czy otrzymuje płacę co najmniej na minimalnym poziomie, przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych. Natomiast nie uwzględnia się: 

 • nagrody jubileuszowej (o ile jest wypłacana w danym przedszkolu); 
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; 
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

W przypadku gdy tak wyliczone wynagrodzenie w danym miesiącu jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (np. z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia, rozkład czasu pracy lub treść umowy o pracę), następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia (art. 7 ust. 1
i 2 ustawy).

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie wylicza się w następujących krokach: 

 1. Oblicza się wynagrodzenie godzinowe w ten sposób, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy.
 2. Oblicza się wynagrodzenie należne w danym miesiącu zgodnie z umową o pracę i np. regulaminem wynagradzania, z pominięciem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za nadgodziny oraz za pracę w porze nocnej oraz przelicza na godzinę pracy. 
 3. Od wyniku wynagrodzenia godzinowego odejmuje się wynagrodzenie należne, otrzymując kwotę wyrównania (art. 7 ust. 3 ustawy).

Jeśli natomiast pracownikowi należy się wynagrodzenie tylko za przepracowaną część miesiąca na podstawie stawki miesięcznej, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wówczas wyrównanie wylicza się w następujących krokach: 

 1. Oblicza się wynagrodzenie godzinowe w ten sposób, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy.
 2. Oblicza się wynagrodzenie należne w danym miesiącu za jego przepracowaną część zgodnie z umową o pracę i np. regulaminem wynagradzania, z pominięciem nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalno-rentowej, wynagrodzenia za nadgodziny oraz za pracę w porze nocnej oraz przelicza na godzinę pracy.
 3. Od wyniku wynagrodzenia godzinowego odejmuje się wynagrodzenie należne, otrzymując kwotę wyrównania (art. 7 ust. 4 ustawy).

Bardziej skomplikowane jest wyliczenie najniższej płacy pracownika zatrudnionego na część etatu. Artykuł 8 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia. Obliczeń dokonuje się 
w następu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy