Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

27 lutego 2018

NR 75 (Październik 2016)

Nagrody dla nauczycieli

0 28

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczycielom przysługują nagrody, których wysokość i warunki wypłacania określa w drodze regulaminu organ prowadzący przedszkole będący jednostką samorządu terytorialnego.

 

Karta Nauczyciela dość ogólnie traktuje kwestię nagród dyrektora przedszkola, koncentrując się na środkach finansowych oraz ramowych zaleceniach odnoszących się do organu prowadzącego przedszkole. Zatem szczegółowe kryteria leżą w gestii dyrekcji przedszkola, tak jak sam fakt przyznawania nagród. Kryteria oraz zasady przyznawania nagród uszczegółowione są w regulaminie konsultowanym ze związkami zawodowymi.

Gratyfikacje przyznawane nauczycielom dzielą się na:

 • nagrody dyrektora przedszkola,
 • nagrody przyznawane przez gminy,
 • nagrody kuratora oświaty,
 • nagrody ministra edukacji narodowej.

Zgodnie z art. 49 KN tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. w budżetach organów prowadzących przedszkola z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących przedszkola i dyrektorów przedszkoli;
 2. w budżetach wojewodów z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 3. w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole oraz realizacji innych zadań statutowych przedszkola, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących przedszkole i dyrektorów przedszkoli, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, określają organy prowadzące przedszkole w odpowiedniej uchwale.

Nagroda dyrektora i organu prowadzącego dla nauczyciela może być przyznana nauczycielowi, który:

 1. przepracował w przedszkolu co najmniej rok;
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy;
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole oraz realizacji innych zadań statutowych przedszkola, w szczególności w zakresie:
 • kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, lub
 • rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub
 • działań innowacyjnych, lub
 • pracy organizacyjnej na rzecz przedszkola, lub
 • współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym, lub
 • działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Nagrody dyrektora przedszkola przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych zadań statutowych przedszkola. W regulaminie przyznawania nagrody dyrektora przedszkola można wskazać, jakie kryteria powinny być spełnione i czy należy spełnić je wszystkie, czy tylko część z nich. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki, a ponadto wyróżnia się w realizacji zadań ujętych w planie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola, uznanych przez dyrektora przedszkola za szczególnie ważne w danym roku szkolnym, zgodnych z priorytetami kuratora oświaty i ministra edukacji narodowe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy