Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Nowe regulacje w sprawie kwalifikacji nauczycieli

0 32

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) od roku szkolnego 2017/2018 zmienia się ustrój szkolny. Konsekwencją zmiany jest konieczność dostosowania przepisów w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli do nowego prawa oświatowego.

Ministerstwo zakłada, że projektowane zmiany wejdą w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli, realizowanych w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U., poz. 131). Regulacje te stanowią, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji nauczyciel po studiach pierwszego stopnia ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, a nauczyciel, który ukończył zakład kształcenia nauczycieli – również w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Nowe rozporządzenie zmienia wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz szkołach za granicą, a także w stosunku do wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tych szkołach i placówkach będą musieli legitymować się...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy