Dołącz do czytelników
Brak wyników

Awans zawodowy

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

0 56

Czynności dyrektora przedszkola związane z awansem zawodowym nauczycieli przed zakończeniem roku szkolnego obejmują w szczególności: przyjęcie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego. Co warto wiedzieć?

 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Staż nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile nie uległ przedłużeniu, kończy się 31 maja. W ciągu 30 dniod dnia jego zakończenia, czyli do 30 czerwca, nauczyciel powinien złożyć dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu1. W przypadku gdy ostatni dzień stażu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, staż ulega zakończeniu w tym dniu, a nie w najbliższym dniu powszednim. Zasady obliczania terminów procesowych określone w Kodeksie postępowania administracyjnego2 nie mają zastosowania do wyliczenia terminu zakończenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, który nie należy do terminów procesowych, jak również nie jest zdefiniowany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela3. Zgodnie z art. 9c ust. 1 tej ustawy w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż trwa dziewięć miesięcy, a na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – dwa lata i dziewięć miesięcy. Trzeba dodać, że przepisy nie określają żadnych sankcji dla nauczyciela za niezachowanie 30-dniowego terminu na złożenie sprawozdania. Złożenie sprawozdania po upływie tego terminu jest zatem skuteczne. Nie ma tu zastosowania instytucja przywrócenia terminu, określona w art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego. Termin ten nie podlega także przedłużeniu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby czy urlopu macierzyńskiego.

Podsumowanie okresu stażu nauczyciela następuje w ocenie dorobku zawodowego. Dyrektor dokonuje jej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji stażu zawodowego, uwzględniając stopień realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Dyrektor nie może zwrócić nauczycielowi sprawozdania w celu np. naniesienia poprawek, uzupełnienia o działania, gdyż nie ma do tego kompetencji. Przepisy prawa nie wskazują konkretnej konstrukcji sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Może ono przybrać dowolną formę. Wydaje się jednak, że efekty własnego rozwoju zawodowego najlepiej przedstawić w formie opisu z wykonania zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Sprawozdanie ma umożliwić dyrektorowi dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Zważywszy jednak, że plan rozwoju uwzględnia wymagania formalne przypisane do odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, to sprawozdanie w sposób zwięzły i rzeczowy powinno informować o stopniu ich spełnienia oraz zawierać ocenę osiągnięć zawodowych nauczyciela. Datę wpływu powinno się potwierdzić na złożonym w przedszkolu egzemplarzu sprawozdania. 
Ma to istotne znaczenie w przypadku odwołania od ustalonej oceny dorobku do kuratora oświaty.

 

Zasięganie opinii rady rodziców 

Przed dokonaniem oceny dorobku zawodowego dyrektor ma obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców. Treść opinii nie jest dla dyrektora wiążąca. Powinna jednak być przedstawiona w terminie 14 dni od zawiadomienia rady rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Do formułowania opinii właściwy jest organ rady rodziców ustalony w regulaminie jej działalności. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dalszego postępowania w sprawie oceny dorobku 
zawodowego.

 

Projekt oceny dorobku zawodowego 

Do 14 czerwca dyrektor przyjmuje od opiekuna stażu projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Zauważyć należy, iż p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy