Dołącz do czytelników
Brak wyników

Organizacja pracy przedszkola
w trakcie zimowej lub letniej przerwy w działalności

Artykuły z czasopisma | 7 lutego 2018 | NR 88
56

W czasie statutowych przerw w działalności w publicznych przedszkolach nie odbywają się zajęcia realizujące podstawę programową (§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U. z 2017 r., poz. 649). Podobnie jest w przedszkolach niepublicznych, które również określają przerwy w swojej działalności w statutach jako zagadnienie dotyczące organizacji placówki, często w czasie zbieżnym z feriami w szkołach publicznych (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 

Niektóre przedszkola decydują się na organizację w tym czasie wypoczynku dla uczniów, w szczególności w swoich siedzibach (np. w formie półkolonii), co wymaga dochowania wielu formalności. Zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkole, które organizuje dla dzieci wypoczynek, ma obowiązek przestrzegania regulacji art. 92c–92p ustawy z 7 dnia września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2016 r., poz. 452.

 

ZGŁOSZENIE WYPOCZYNKU

Jeszcze przed rozpoczęciem półkolonii lub innej formy wypoczynku konieczne jest opracowanie i złożenie kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku, które jest rozbudowanym dokumentem zawierającym m.in.

  • dane przedszkola jako organizatora; yy wskazanie: formy, terminu adresu i lokalizacji wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku (w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), numeru telefonu kierownika wypoczynku;
  • ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku;
  • informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
  • imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a także informację o spełnianiu przez te osoby ustawowych warunków do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz wychowawcy wypoczynku;
  • oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku ustawowych warunków potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem;
  • wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, obejmujących m.in. – jeżeli przedszkole organizuje wypoczynek w innym miejscu niż we własnych pomieszczeniach – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów oraz kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, a także datę i podpis organizatora wypoczynku; wzór zgłoszenia półkolonii zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r.

Zgłoszenie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania w okresie szkolnych ferii zimowych wypoczynku następuje od 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wyjazdu zagranicznego albo na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w innej formie. Odnośnie do wypoczynku w czasie szkolnych ferii letnich zgłoszenia można składać kuratorowi od 1 marca, z zachowaniem powyższych 14- lub 21-dniowych terminów.

Półkolonie lub inne formy wypoczynku mogą się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku przez kuratora.

Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w postaci papierowej, będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku (i dodatkowo wysyła się wypełniony formularz elektroniczny za pośrednictwem bazy wypoczynku bez obowiązku uwierzytelnienia) albo w formie uwierzytelnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w cytowanych przepisach, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku. Półkolonie lub inne formy wypoczynku mogą się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku przez kuratora. W przypadku gdy w czasie szkolnych ferii przedszkole zamierza zorganizować wypoczynek trwający do trzech dni, zamiast zgłoszenia dyrektor ma obowiązek zawiadomienia kuratora oświaty i organ prowadzący w uproszczonej formie, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na trzy dni przed terminem jego rozpoczęcia. Karta wypoczynku zawiera: nazwę i adres przedszkola; adres i lokalizację wypoczynku; termin wypoczynku; cel i program wypoczynku; środek transportu; imiona i nazwiska kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku; numer telefonu kierownika wypoczynku; oświadczenie kierow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy