Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 lutego 2018

NR 78 (Styczeń 2017)

Prawo oświatowe w przedszkolach od 2017 roku

0 36

Przy okazji planowanej reformy oświaty, która przede wszystkim ma dotyczyć szkół, pewne zmiany obejmą także przedszkola, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych jednostkach.

 

Planowane terminy zmian

Według założeń MEN regulacje wprowadzające reformę oświaty mają zostać uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw w styczniu 2017 r. Większość z nich ma obowiązywać od nowego roku szkolnego, jednak niektóre – zwłaszcza dotyczące nauczycieli zatrudnionych w samorządowych przedszkolach, statutów i organizacji przedszkoli oraz rekrutacji – mają wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia ustaw. Podstawę niniejszego opracowania stanowią teksty projektów dwóch ustaw: Prawa oświatowego (PO) oraz Przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe (PWuPO) w wersji przekazanej do Sejmu, oraz podana w nich numeracja poszczególnych planowanych przepisów. 

 

Przekazanie jedynego samorządowego przedszkola do prowadzenia innemu podmiotowi

Ustawodawca zmierza do wyraźnego zakazania gminie wyzbycia się wszystkich prowadzonych przez nią przedszkoli (art. 9 ust. 1 PO). Osoba, której przekazano prowadzenie dotychczas jedynego gminnego przedszkola, będzie mogła prowadzić to przedszkole nie dłużej jednak niż  do 31 sierpnia 2022 r. Jeżeli 31 sierpnia 2022 r. gmina nie będzie prowadziła co najmniej jednego przedszkola, umowa, na podstawie której przekazano prowadzenie jedynego przedszkola, wygaśnie z mocy prawa 31 sierpnia 2022 r., a przedszkole powróci do gminy (art. 263 PWuPO). Ponadto zostanie określony termin, w którym będzie możliwe przekazanie przedszkola – tylko 1 września (art. 9 ust. 1 PO).
Zakaz przekazania jedynego przedszkola zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r. (art. 264 PWuPO).

 

Nadzór pedagogiczny

Kurator oświaty ma być organem w większym stopniu wspomagającym pracę przedszkoli publicznych oraz niepublicznych niż oceniającym. W nowej delegacji ustawowej nie ma już zapisu o określaniu przez MEN wymagań stawianych przedszkolom na poziomie podstawowym i wysokim. Ponadto przedszkolom, które nie spełniają wymagań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, ma już nie grozić sankcja polegająca na przeprowadzeniu przez kuratora oświaty ponownego badania spełniania wymagań, nie później niż w terminie trzech lat od dnia przekazania dyrektorowi przedszkola wyników nadzoru pedagogicznego, w którym stwierdzono niespełnianie tych wymagań (art. 55 PO).

Ponadto kurator oświaty będzie mógł w drodze decyzji polecić samorządowemu organowi prowadzącemu oraz dyrektorowi przedszkola usunięcie uchybień polegających na prowadzeniu działalności niezgodnej z obowiązującymi regulacjami, nie tylko rangi ustawy (PO, UoSO), ale również przepisami wykonawczymi wydanymi na ich  podstawie. Nieusunięcie uchybień będzie skutkowało zawiadomieniem wojewody sprawującego nadzór nad działalnością komunalną (art. 56 PO). Natomiast niepubliczne przedszkole, które będzie naruszało przepisy PO, UoSO, wykonawcze lub własny statut, otrzyma decyzję nakazującą przez kuratora oświaty usunięcie uchybień. Brak wykonania polecenia będzie skutkował wykreśleniem wpisu przedszkola z ewidencji (art. 169 ust. 1 pkt 3, art. 180 ust. 2 PO). Podczas kontroli zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami przedszkole będzie zobowiązane do udostępnienia do wglądu w zakresie niezbędnym do wykonania czynności dokumentacji osobowej nauczycieli, a także osób niebędących nauczycielami, prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci za zgodą kuratora oświaty (art. 55 ust. 9 PO).

 

Rada rodziców

W publicznych przedszkolach rady rodziców mają zostać upoważnione do obowiązkowego uchwalania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, jednego programu wychowawczo-profilaktycznego zamiast funkcjonowania dotychczasowych dwóch odrębnych programów (art. 84 ust. 2 pkt 1 PO).

Organ zyska także prawo przechowywania środków finansowych na odrębnym rachunku bankowym (art. 84 ust. 7 PO).

Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku będą uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zespoły szkolno-przedszkolne

Pod rządem dotychczasowych przepisów oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych miały działać do 31 sierpnia 2019 r., a od następnego dnia – ulec przekształceniu w przedszkola działające w ramach zespołów szkolno-
-przedszkolnych. Jednak MEN planuje pozostawienie w systemie oświaty oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jako uzupełnienie sieci miejsc wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 1 PO), z obowiązkiem dostosowania warunków lokalowych w szkołach, w których takie oddziały są zorganizowane, do wymagań ochrony przeciwpożarowej, określonych w art. 126 PO w terminie do 31 sierpnia 2022 r. (art. 308 PWuPO).

Ponadto utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego będzie dopuszczalne, ale już nieobowiązkowe. Na podstawie planowanego art. 92 PO organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, będzie mógł przekształcić ten oddział przedszkolny lub te oddziały przedszkolne w przedszkole w każdym czasie (projekt PO nie określa terminu przekształcenia). Przedszkole wówczas utworzy zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne. Dyrektor szkoły podstawowej stanie się dyrektorem zespołu do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Jeżeli szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział lub oddziały przedszkolne, już działa w ramach zespołu, to przedszkole utworzone z przekształconego oddziału przedszkolnego wejdzie w skład tego zespołu. Lokal, w którym będzie funkcjonowało przedszkole wchodzące w skład zespołu szkolno-przedszkolnego, również musi spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej (art. 92 w zw. z art. 126 PO).

Dopiero od 1 września 2019 r. zespoły będą mogły być tworzone tylko z początkiem roku szkolnego oraz rozwiązywane – lub wyłączane z niego poszczególne jednostki –  31 sierpnia, zgodnie z art. 91 PO w zw. z art. 327 PWuPO.

 

Statuty przedszkoli

Dotychczasowe bardzo ogólne regulacje dotyczące treści statutów UoSO oraz ramowego statutu publicznych przedszkoli zastąpią bardziej szczegółowe przepisy art. 102 i art. 108 PO.
Statut przedszkola (w tym oddziału przedszkolnego – zamieszczony w statucie szkoły podstawowej) ma w szczególności zawierać:

  • nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę;
  • nazwę i siedzibę organu prowadzącego;
  • cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i relig...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy