Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

26 lutego 2018

NR 77 (Grudzień 2016)

Procedury bezpieczeństwa i podstawowe zasady postępowania w trudnych sytuacjach

0 31

Przedszkole jest miejscem, gdzie każdego dnia pracownicy i dyrekcja muszą zmierzyć się z wieloma trudnymi, wręcz awaryjnymi sytuacjami. Praca z dziećmi obfituje w wiele zaskakujących sytuacji, których przyczyną nierzadko są sami rodzice, wypadki losowe albo też nieznajomość przepisów. Te ostatnie jednak dość jasno określają sposób postępowania w danej sytuacji oraz zapewniają zarówno dzieciom, jak i personelowi bezpieczeństwo. Przepisy te mają na celu przede wszystkim zapewnienie wychowankom ciągłości opieki, prawidłowe postępowanie w przypadku nieszczęśliwych wypadków oraz zapewniają zachowanie bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że za każdym razem za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel, jednak za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiada jej dyrektor. Znajomość podstawowych przepisów prawnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy to oprócz przygotowania merytorycznego jedna z kluczowych kompetencji, którymi muszą wykazać się nauczyciel, dyrektor oraz wszystkie inne osoby podejmujące opiekę nad dziećmi w przedszkolu.

 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Każde przedszkole ma obowiązek posiadania wewnętrznych regulaminów ustalających sposób funkcjonowania, cele i sposoby zapewnienia dzieciom należytej opieki oraz organizacji zajęć dydaktycznych. Ze statutu powinny wynikać podstawowe zasady, które będą określały sposób i godzinę przyprowadzania dziecka z przedszkola, godziny jego otwarcia (także w dni świąteczne) i zakres odpowiedzialności placówki. Są to podstawowe przepisy, jakie przedszkole musi posiadać, aby móc zostać zaakceptowane przez władze oświatowe. Ponadto przedszkola powinny mieć ustalone własne procedury bezpieczeństwa, które w większości wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Są to m.in. procedury odbioru dziecka (również w przypadku pojawienia się osoby będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków), procedury postępowania w przypadku choroby zakaźnej, procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci wypadkiem, procedury postępowania w przypadku przyprowadzenia do przedszkola chorego dziecka. Takie procedury wskazują też jasno, jak powinny być przygotowane i zorganizowane wyjścia na wycieczki, na spacery, a nawet na plac zabaw, oraz określają dopuszczalną liczbę opiekunów przypadających na każde dziecko przebywające pod opieką pracowników.

Dobrą praktyką może być uczulenie rodziców na to, że każdorazowo po przebytej chorobie dziecko powracające do placówki powinno mieć wystawione zaświadczenie od lekarza o tym, że może już uczęszczaćdo przedszkola.

Podstawy prawne

Podstawą prawną do stworzenia procedur, jakie obowiązują pracowników przedszkola, są akty prawne warunkujące także jego powstanie i funkcjonowanie. Przede wszystkim są to: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka, podstawa programowa, jak również rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia wychowankom i uczniom placówek oświatowych odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz organizacji wypoczynku i wycieczek dzieci i młodzieży. Dokumentem takim jest również statut danego przedszkola, który – jak zostało wcześniej wspomniane – warunkuje podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się personel przedszkola, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie nadrzędnych przepisów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że każde przedszkole może posiadać nieco inne procedury, ale za każdym razem muszą one być zgodne z innymi aktami prawnymi, jakie obowiązują dyrekcję. Muszą one także chronić interes dziecka oraz – w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka albo też braku możliwości skontaktowania się z rodzicem – określać możliwość odwołania się do organów państwowych, które zapewnią wychowankowi ciągłość opieki. 

Podstawą prawną do stworzenia procedur, jakie obowiązują pracowników przedszkola, są akty prawne warunkujące także jego powstanie i funkcjonowanie. Przede wszystkim są to: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka, podstawa programowa, jak również rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia wychowankom i uczniom placówek oświatowych odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz organizacji wypoczynku i wycieczek dzieci i młodzieży

Choroba w przedszkolu

Pierwszym i chyba najczęstszym przypadkiem wystąpienia kryzysowej sytuacji jest choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Zdarza się także, że opiekunowie przyprowadzają do przedszkola chore dziecko, które może zarazić innych podopiecznych. W dzisiejszych czasach nieobcym zjawiskiem są także pasożyty, takie jak wszy czy owsiki. Każdorazowo nauczyciel i dyrektor powinni przestrzegać procedury, która określi wspólne dla każdej takiej sytuacji sposoby postępowania: powiadomienie rodziców o wystąpieniu choroby zakaźnej lub pasożytów. Miejsca przebywania dzieci chorych powinny zostać zdezynfekowane oraz w miarę możliwości dzieciom chorym powinna być zapewniona indywidualna opieka. Warto zaznaczyć w procedurach, że nauczyciel ma prawo dokonania pomiaru temperatury ciała dziecka oraz określić ramy czasowe odbioru dziecka przez rodzica lub opiekuna w przypadku stwierdzenia gorączki, biegunki, ostrych wymiotów lub pasożytów u dziecka. Przedszkole ma prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat w przypadku nieodebrania wychowanka w wyznaczonym czasie. W razie wątpliwości co do stwierdzenia, że dziecko, które wraca ponownie do pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy