Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor pod nadzorem

13 lutego 2018

NR 86 (Listopad 2017)

Programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą

0 47

Według obecnie obowiązującego prawa regulacje dotyczące programów wychowania przedszkolnego znajdują się w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z zapisami art. 22a nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia ten program dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej. Program wychowania przedszkolnego zasadniczo powinien zawierać treści podstawy programowej, ale może również obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Podstawowym wymogiem jest dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

 

Obecnie nauczyciele nie muszą składać wniosku o dopuszczenie programu do użytku, bowiem zrobi to dyrektor przedszkola lub szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego w szkole programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. Placówka może mieć jeden lub kilka programów dopuszczonych do użytku. Ważne, aby poszczególne programy lub też wszystkie programy będące na liście programów dopuszczonych do użytku zawierały co najmniej całość podstawy programowej. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zawartość programu wychowania przedszkolnego

Jak wynika z analizy zapisów art. 22 a ustawy o systemie oświaty, poza opisanymi powyżej warunkami nie ma szczegółowych wytycznych co do zawartości programów wychowania przedszkolnego, poza warunkiem zgodności z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Warunek ten wynika z ustawy Prawo oświatowe, gdzie w art. 13 jest powiedziane, że zarówno przedszkola publiczne, jak i niepubliczne realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zatem warto przeanalizować zapisy podstawy programowej pod względem wymogów w stosunku do programów wychowania przedszkolnego.

Nie znajdziemy tam szczegółowych wytycznych, bowiem podstawa programowa nie zawiera żadnych wskazówek dotyczących zawartości programu wychowania przedszkolnego oprócz treści poszczególnych obszarów, celów wychowania przedszkolnego i wytycznych do realizacji podstawy. Znajdują się tam zapisy mówiące np. o tym, że „wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego” albo że „nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego” lub że „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego”.

Z uwagi na fakt znacznego uproszczenia treści nowej podstawy programowej łatwiej jest dostosować do niej programy wychowania przedszkolnego. W opinii merytorycznej do jednego z wiodących programów wychowania przeszklonego stwierdzono, że „cele zostały podzielone na obszary wyodrębnione w podstawie programowej i uszczegółowione, aby ułatwić nauczycielowi diagnozę osiągnięć dziecka. Opisują konkretne zachowania, które świadczą o opanowaniu przez dziecko oczekiwanych rezultatów procesu wychowania i nauczania w przedszkolu. Program przedstawia propozycję wyodrębnienia podobszaró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy