Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

26 lutego 2018

NR 78 (Styczeń 2017)

Przedszkola niepubliczne w projektowanej ustawie – prawo oświatowe

0 33

W projekcie z 16 września 2016 r. ustawy prawo oświatowe uregulowano kwestie dotyczące funkcjonowania przedszkoli niepublicznych. Oprócz regulacji już obowiązujących wprowadzono kilka istotnych zmian nakładających na przedszkola niepubliczne dodatkowe obowiązki, w szczególności w nadzorze pedagogicznym.

 

Wykaz najistotniejszych regulacji

  • Art. 13 ust. 6

Niepubliczne przedszkole:

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy art. 15 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 15. 1. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

4. Osoba, o której mowa w ust. 2, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejes-
tru Karnego.

Komentarz
Z powyższych zapisów wynika, że w przedszkolu niepublicznym nie będzie można zatrudniać osób niebędących nauczycielami, chyba że uzyska się zgodę kuratora. Od 1 wrześ-
nia 2017 r., to jest od wejścia w życie ustawy, nauczyciele w przedszkolach niepublicznych będą musieli przed zatrudnieniem przedstawić informację z KRS. Oznacza to, że oświadczenie o niekaralności już nie wystarczy.

  • Art. 170.

Przepisy art. 106 ust. 1–3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych.

Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. (…)
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Komentarz
W przedszkolach niepublicznych w zakres zadań opiekuńczych wchodzi organizacja stołówki, czyli 
zapewnienie zdrowego żywienia dzieci na zasadzie własnej produkcji posiłków. Przedszkole może pobierać opłatę za wyżywienie, a jej wysokość określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z osobą prowadzącą lub też sama osoba prowadząca, w zależności od kompetencji określonych w statucie. Można też udzielić ulg w opłacie lub zwolnić całkowicie z opłaty za wyżywienie dla dzieci będących w trudnej sytuacji 
rodzinnej lub losowej.

Art. 172. Do niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych stosuje się przepisy art. 127 ust. 5, 6, 8 i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 ust. 20 pkt 1.

Art. 127. 5. W publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, które spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 20 pkt 1, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
6. Dyrektorzy podmiotów, o których mowa w ust. 5, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.
7. (…)
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w jednym podmiocie, o którym mowa w ust. 5, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii, o której mowa w ust. 10.
9. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 5, organizującego wczesne wspomaganie rozwoju danego dziecka, na podstawie opinii, o której mowa w ust. 10, organ lub osoba prowadząca ten podmiot może zawierać porozumienia z innymi organami lub osobami prowadzącymi podmioty, o których mowa w ust. 5, w celu realizacji części wskazań zawartych w tej opinii. Porozumienie określa w szczególności:

1) liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, którymi obejmowane jest dane dziecko w podmiotach, o których mowa w ust. 5, zawierających porozumienie, z uwzględnieniem liczby godzin określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 20 pkt 1;
2) podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach wczesnego wspomagania, organizowanych dla tego dziecka, zgodnie z przepisami o systemie informacji oświatowej;
3) sposób rozliczeń między podmiotami, o których mowa w ust. 5, zawierającymi porozumienie.
(…)

Przedszkole może pobierać opłatę za wyżywienie, a jej wysokość określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z osobą prowadzącą lub też sama osoba prowadząca, w zależności od kompetencji określonych w statucie

20. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 5, w tym kwa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy