Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 lutego 2018

NR 79 (Luty 2017)

Rada Pedagogiczna w przedszkolu

0 49

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w przedszkolu zatrudniającym co najmniej trzech nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Prowadzi on i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Podstawowym zadaniem każdej rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Ponadto każda rada pedagogiczna zobowiązana jest do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności. Kompetencje rady pedagogicznej podzielić można na kompetencje:

  • stanowiące,
  • doradcze.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy m.in.:

  • uchwalanie regulaminu swojej działalności;
  • zatwierdzanie planu pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • uchwalanie statutu przedszkola i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu.

Odnośnie do ostatniej kompetencji związanej z przygotowaniem projektu statutu lub jego zmian rada pedagogiczna może w tym celu powołać zespół ds. statutu przedszkola. W skład zespołu może wchodzić np. czterech członków rady pedagogicznej. Wybór członków zespołu powinien odbywać się według ogólnie przyjętych przez radę pedagogiczną zasad w sprawie powoływania komisji. Zespół wnosi stosowne poprawki do statutu i regulaminów obowiązujących w przedszkolu. Propozycje poprawek zespół przedstawia radzie pedagogicznej w postaci projektu uchwały. Propozycje te zespół powinien poddać konsultacji innym organom przedszkola. Opinie tych organów powinny zostać przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej, na którym rozpatrywane są zmiany do statutu przedszkola.

Oprócz kompetencji stanowiących rada pedagogiczna jest organem uprawnionym do wydawania opinii, bez których dyrektor przedszkola nie może podjąć konkretnych działań. Rada pedagogiczna opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza 
tygodniowy rozkład zajęć. Ponadto rada pedagogiczna opiniuje projekt planu finansowego przedszkola, wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu.

Oprócz kompetencji stanowiących rada pedagogiczna jest organem uprawnionym do wydawania opinii, bez których dyrektor przedszkola nie może podjąć konkretnych działań.

Warto także pamiętać, że jedną z najważniejszych kompetencji rady pedagogicznej jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
Zebrania rady pedagogicznej odbywają się, co do zasady, zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem zebrań oraz w miarę bieżących potrzeb. Plenarne zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, a także w każdym semestrze w celu przedstawienia przez dyrektor...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy