Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

27 lutego 2018

NR 75 (Październik 2016)

Rekrutacja oraz przyjmowanie cudzoziemców

0 24

Zgodnie z art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach. Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U., poz. 1202).

Jedną z głównych zmian w stosunku do obowiązującego stanu prawnego jest rozszerzenie kryteriów, na podstawie których dyrektor przedszkola publicznego może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej grupy.

 

Dziecko przybywające z zagranicy  jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich,  a więc po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.  

 

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia stwarzały bardzo wiele problemów związanych z kwalifikowaniem uczniów. Dyrektorzy przy dokonywaniu kwalifikacji ucznia mogli się kierować tylko i wyłącznie dokumentami wydanymi przez szkołę za granicą, potwierdzającymi poziom wykształcenia, (a więc określającymi jedynie, jaką szkołę lub jaki etap edukacji ukończył uczeń za granicą) bądź dokumentami potwierdzającymi sumę lat nauki szkolnej. Ze względu na różnorodność systemów oświaty w Europie i na świecie oraz wynikające z tego powodu różnice w wieku rozpoczynania przez dziecko nauki dokumenty te są niewystarczające do zakwalifikowania ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej grupy lub na odpowiedni semestr.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki (a więc także przedszkola) przy kwalifikowaniu ucznia będzie mógł wziąć pod uwagę również jego wiek lub opinię rodziców albo pełnoletniego ucznia. Zastosowanie większej liczby kryteriów spowoduje, że dyrektorom przedszkoli łatwiej będzie podjąć decyzję w sprawie zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy poprzez wykorzystanie szerszego spectrum czynników pozwalających na uwzględnienie indywidualnych przypadków, a także rzeczywistych potrzeb edukacyjnych czy możliwości psychofizycznych ucznia.

Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy