Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 lutego 2018

NR 77 (Grudzień 2016)

Rola kuratora oświaty w likwidacji publicznego przedszkola

0 29

W aktualnym stanie prawnym opinia kuratora oświaty ma istotne znaczenie w procesie likwidacji publicznego przedszkola oraz wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez rady gmin lub miast odnośnie do rezygnacji z prowadzenia placówek dla najmłodszych uczniów.

 

Obowiązek zasięgnięcia opinii kuratora oświaty

Rada jednej z gmin podjęła 21 kwietnia 2016 r. uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego przedszkola 31 sierpnia 2016 r. oraz jednocześnie o zapewnieniu dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w likwidowanej placówce bezpłatnego dojazdu oraz opieki w czasie dowożenia i możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu w innej miejscowości. Jako podstawę prawną uchwały powołano m.in. art. 59 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). W uzasadnieniu organ stwierdził konieczność dostosowania sieci szkół i przedszkoli w gminie do rzeczywistych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie wydatków publicznych ponoszonych na funkcjonowanie oświaty. Przedstawiając procedurę dotyczącą podjęcia uchwały, rada gminy m.in. wskazała, że pismem z 23 lutego 2016 r. (doręczonym 24 lutego 2016 r.) przekazała do kuratorium oświaty uchwałę o zamiarze likwidacji przedszkola w celu pozytywnego zaopiniowania. Rada gminy wskazała, że zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) wyrażenie opinii powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku przez kuratora oświaty. W przypadku niezajęcia stanowiska w ww. terminie rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez gminę, z upływem terminu (art. 89 ust. 2 UoSG). W ocenie rady gminy termin na wyrażenie opinii upłynął 9 marca 2016 r. Postanowienie kuratora oświaty (negatywna opinia w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola) zostało wydane 9 marca 2016 r., jednak nadane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w placówce operatora publicznego dopiero w dniu 14 marca 2016 r. Rada gminy uznała, że wskazany powyżej termin ma charakter zawity, a wydanie negatywnej opinii po upływie terminu jest bez znaczenia, istnieje natomiast domniemanie pozytywnej opinii. Skorzystała jednocześnie z możliwości zaskarżenia zażaleniem do MEN negatywnej opinii kuratora, zgodnie z art. 59 ust. 2c pkt 1 UoSO.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 24 maja 2016 r. wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady gminy o likwidacji przedszkola jako podjętej bez uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Gmina wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podnosząc, że organ prowadzący szkołę wywiązał się ze wszystkich obowiązków wynikających z UoSO, które należały do niego w związku z likwidacją samorządowego przedszkola. Gmina ponownie podnosiła, że kurator oświaty nie wydał w obowiązującym terminie opinii negatywnej oraz utracił kompetencję do uzgadniania uchwały w przedmiocie rozwiązania placówki. Ponadt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy