Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

23 lutego 2018

NR 82 (Maj 2017)

Skargi na nauczycieli

0 22

Praktycznie każdy nauczyciel choć raz w swojej karierze spotkał się z sytuacją, gdy rodzic składał na niego skargę. Dlatego tak ważne jest, aby w przedszkolu istniała procedura postępowania w takich przypadkach. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą wiedzieli, czego mogą się w związku z tym spodziewać i jakie działania mają podjąć

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) każdy obywatel ma prawo do składania skarg. Zgodnie z art. 227 przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 
Z przepisów prawa wynika, że skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, chyba że przepisy szczególne wskazują inne organy. Warto podkreślić, że w sytuacji skargi na nauczyciela organem właściwym do jej rozpatrzenia nie zawsze jest dyrektor przedszkola. 

Organ powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym terminie powinien zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi, czyli dyrektora,
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

W sytuacji gdy dyrektor odmawia załatwienia skargi, zawiadomienie o tym fakcie powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

Przepisy przewidują, że skargi mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku zgłoszenia skargi ustnie dyrektor powinien sporządzić protokół, który podpisać muszą osoba wnosząca skargę i sam dyrektor. Protokół powinien zawierać datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi musi potwierdzić złożenie skargi, jeśli zażąda tego wnoszący. Skargi, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego (tak zwane anonimy), pozostawia się bez rozpoznania.

W sytuacji gdy z treści skargi nie można ustalić, na co skarżący się skarży, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

Podstawową zasadą odnoszącą się do przyjmowania i rozpatrywania skarg w przedszkolach jest zasada czytelności i jawności. Oznacza to, że skargi przyjmowane i rozpatrywane w przedszkolach powinny być czytelne i podane do wiadomości nauczycieli i rodziców.

 

Procedura rozpatrywania

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001 r. Nr 256, poz. 624 z późn. zm.) procedura rozpatrywania skargi na nauczyciela powinna być określona w statucie przedszkola. 

Skargę na pracę nauczyciela może złożyć każdy rodzic lub opiekun prawny w imieniu małoletniego dziecka, jeśli uważają, że stało się ono ofiarą naruszenia praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, ustawie o systemie oświaty i jej przedmiotowych rozporządzeniach

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg powinien określać:

 • osoby przyjmujące skargi i sposób ich przyjmowania,
 • osoby odpowiadające za rozpatrywanie skarg oraz sposoby ich rozpatrywania,
 • osoby, które powinny udzielić odpowiedzi na skargi, a także terminy udzielenia takich odpowiedzi i sposób, w jaki powinno się odpowiedzi udzielać,
 • działania, j...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy