Dołącz do czytelników
Brak wyników

Świadectwa pracy według nowych zasad

Artykuły z czasopisma | 23 lutego 2018 | NR 81
33

Od nowego roku obowiązują nieco zmienione zasady wystawiania i wydawania świadectw pracy – zarówno jeśli chodzi o regulacje kodeksowe, jak i przepisy wykonawcze. Do wykorzystania jest również nowy wzór świadectwa pracy.

 

Modyfikacja regulacji kodeksowych

Zgodnie z przepisami art. 97 §§ 1–13 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U.  z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm., pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia. Świadectwo pracy musi objąć swą treścią okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano takiego dokumentu. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Na wniosek pracownika pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi dokument w ciągu siedmiu dni od dnia jego złożenia. W żadnym przypadku wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Zmianie uległa również delegacja ustawowa dla ministra właściwego do spraw pracy (art. 97 § 4 k.p.). Minister został upoważniony do określenia w rozporządzeniu nie tylko – tak jak dotychczas – szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, ale dodatkowo także do uregulowania uzupełniania świadectwa pracy oraz określenia pomocniczego wzoru tego dokumentu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie pracy. W konsekwencji 1 stycznia 2017 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.

 

Szczegółowe zasady dotyczące świadectwa pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 2292, które weszło w życie  1 stycznia 2017 r., w dużej mierze powtarza dotychczasowe rozwiązania. W szczególności bez większych zmian pozostają:

 • obowiązek wydania świadectwa pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika – 
 • doprecyzowano, że takie upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej (§ 3);
 • obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy 
 • (dotyczy przypadków, gdy pracodawca nie planuje ponownie przyjąć pracownika do pracy w ciągu siedmiu dni) – doprecyzowano, że wydanie świadectwa powinno nastąpić w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca – tak jak dotychczas – w ciągu siedmiu dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób (§ 4);
 • sporządzenie i włączenie do akt osobowych świadectwa pracy zmarłego pracownika – doprecyzowano, że świadectwo pracy może zostać wydane na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną, a w razie braku takich osób – innej osobie będącej spadkobiercą tego pracownika; ponadto wskazano, że przedmiotowy wniosek może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, a pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu siedmiu dni od dnia jego złożenia (§ 5);
 • obowiązek przechowywania kopii świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika i wydawania odpisu tego świadectwa w uzasadnionych przypadkach pracownikowi albo osobie upoważnionej lub uprawnionemu członkowi rodziny czy spadkobiercy (§ 6);
 • sposób rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy: wydanie nowego świadectwa albo zawiadomienie pracownika o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania tego wniosku – doprecyzowano formę zawiadomienia stosowaną przez pracodawcę: papierową lub elektroniczną (§ 7 ust. 1);
 • obowiązek wydania nowego świadectwa pracy w ciągu trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu uwzględniającego powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy (§ 7 ust. 2);
 • obowiązek uzupełnienia treści wydanego uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o prawomocnym orze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy