Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

7 lutego 2018

NR 87 (Grudzień 2017)

Zadania dyrektora przedszkola związane z zakończeniem roku kalendarzowego

0 39

Od września, czyli z początkiem bieżącego roku szkolnego, w polskich przedszkolach rozpoczęto wdrażanie nowych rozwiązań związanych z wprowadzaniem reformy systemu oświaty. W tym samym czasie rozpoczęło swoje funkcjonowanie niemało nowych aktów prawnych, które wymagają podjęcia określonych działań. Z tego też względu koniec roku kalendarzowego to doskonały czas na przeanalizowanie aktualnej sytuacji w przedszkolu i sprawdzenie, czy nie należy wprowadzić niezbędnych korekt, tak aby dalsza część roku szkolnego przebiegała bez zakłóceń.

 

Jak łatwo zauważyć, najważniejszym działaniem dyrektora w bieżącym miesiącu będzie podsumowanie dotychczas podejmowanych działań, i to nie tylko związanych z samą reformą systemu edukacyjnego, ale również dotyczących bieżącego funkcjonowania przedszkola. Każda osoba sprawująca jakąkolwiek funkcję kierowniczą doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że co jakiś czas musi odpowiedzieć na pytanie podstawowe: jak w rzeczywistości wygląda przedmiotowe zagadnienie czy też problem w placówce? Odpowiedź taka jest udzielana w celu uzyskania wiarygodnych informacji dotyczących tego, co należy zrobić, aby poprawić to, co jest możliwe do poprawienia czy też tylko do skorygowania. Koniec roku kalendarzowego, nazywanego również rokiem budżetowym, powinien skłonić każdego dyrektora do przeanalizowania kilku istotnych dla funkcjonowania przedszkola zagadnień, takich jak:

 • stan majątku przedszkola, jego ocena merytoryczna i wpływ na wykonywanie podstawowych zadań przedszkola, a zwłaszcza na pełną realizację nowej podstawy programowej (baza lokalowa, wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowo-dydaktyczne, stan techniczny pomieszczeń),
 • sytuacja finansowa (realizacja planu finansowego i jego skutki dla pracy przedszkola, aktualny bilans, utrzymywanie płynności finansowej, zakupy inwestycyjne, środki poza- budżetowe, wnioski związane z wstępnymi założeniami kolejnego planu finansowego opartego na realnych potrzebach placówki),
 • sprawność organizacyjna przedszkola i wnioski w tym względzie,
 • sprawność przepływu informacji,
 • prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej – zwłaszcza obieg dokumentacji oraz sposób numerowania spraw i pism bezwzględnie oparty na JRWA.

Dyrektor powinien swoje działania rozpocząć od przeglądu obowiązującego stanu prawnego – zarówno prawa ogólnego, jak i prawa wewnętrznego (tutaj koniecznie trzeba zwrócić uwagę na niezbędne zmiany prawa wewnętrznego, a zwłaszcza obowiązujących aktualnie w przedszkolu procedur i instrukcji1). W tej części powinna zostać omówiona bieżąca realizacja zaplanowanych zadań, czyli stan realizacji rocznego planu pracy. Wykonanie planu pracy powinno się analizować pragmatycznie. To znaczy, że należy zorientować się, jakie zadania realnie, w jakim stopniu i przez kogo, zostały zrealizowane oraz z jakimi konkretnymi efektami. Następnie należy wskazać, których z zadań nie udało się jeszcze wykonać, z jakich przyczyn oraz jaki to ma (lub będzie miało) wpływ na pracę przedszkola jako całości? Na zakończenie należy obowiązkowo przedstawić stosowne wnioski, i to w aspekcie kontekstualnym. Z tak przygotowanych wniosków powinny zawsze wynikać jednoznaczne rekomendacje wskazujące możliwość i kierunek dalszego działania.

 

STAN KADROWY

Pierwszym z takich działań jest niezbędna analiza aktualnego stanu kadrowego w przedszkolu o charakterze:

 • ogólnym – jaki jest w rozbiciu na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz czy to jest stan optymalny – jeżeli nie, to co należy uczynić, aby doprowadzić do stanu optymalnego;
 • kwalifikacyjnym, czyli aktualny stan wykształcenia zatrudnionej kadry – należy tutaj wskazać na wykształcenie wymagane oraz oczekiwane – zwłaszcza specjalistyczne, oraz wskazać, jak ten element przekłada się na efektywność pracy całego przedszkola; jest to szczególnie uzasadnione w kontekście nowego rozporządzenia określającego wymagane od nauczycieli niezbędne kwalifikacje2.

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez nową regulację prawną jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów kształcenia realizowanych w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zgodnie z jego postanowieniami „Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek”3. Zgodnie z nowymi regulacjami kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach drugiego stopnia, branżowych szkołach pierwszego stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo- -wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, posiada teraz osoba, która ukończyła:

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia, (…), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W sposób szczególny zostały dookreślone kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych. Od 1 września 2017 r. spełnia je osoba, która ma kwalifikacje omówione wcześniej lub ukończyła:

 1. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 3. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy