Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2018

NR 88 (Styczeń 2018)

Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji

0 62

Ostatnie zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej pochodzą z sierpnia 2017 r. 

W obecnym stanie prawnym kwestie dotyczące dokumentów szkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji1 przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych2.

Obecne rozporządzenie reguluje sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji przez ww. publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także przez publiczne przedszkola i publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–8 ustawy Prawo oświatowe. W stosunku do wcześniej obowiązującego w kwestiach dokumentacyjnych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.3 dokonano następujących zmian:

 • uwzględniono nowy ustrój szkolny;
 • wprowadzono przepisy odnoszące się do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z danej części tego egzaminu; określono procedurę postępowania w przypadku zniszczenia protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego z danych przedmiotów oraz protokołów dotychczasowych egzaminów dojrzałości;
 • zgodnie z brzmieniem przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół4 określenie „tygodniowy plan zajęć edukacyjnych” zastąpiono określeniem „tygodniowy rozkład zajęć”, a „semestralny plan zajęć edukacyjnych” zastąpiony został określeniem „semestralny rozkład zajęć”;
 • określenie „forma elektroniczna dziennika” zastąpiono określeniem „postać elektroniczna dziennika”;
 • uzupełniono katalog dokumentów gromadzonych w indywidualnych teczkach dzieci, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, słuchaczy i wychowanków.

W przedszkolu prowadzony jest obowiązkowo dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

W obecnym stanie prawnym dokumentację przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej stanowią:

 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły;
 • księga uczniów;
 • dziennik lekcyjny (również w postaci elektronicznej),
 • dziennik zajęć przedszkola;
 • dziennik zajęć w świetlicy;
 • dziennik pedagoga (psychologa, logopedy, doradcy zawodowego);
 • dziennik innych zajęć;
 • dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • dziennik zajęć indywidualnych;
 • indywidualna teczka ucznia lub dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub inną formą pomocy;
 • arkusz ocen ucznia; yy księgi arkuszy ocen;
 • uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, spełnianie obowiązku poza szkołą itp.

 

KSIĘGA EWIDENCJI DZIECI I MŁODZIEŻY PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU

Do tej księgi obecnie wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres miejsca zamieszkania dziecka (ucznia), a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy miejsc zamieszkania, jeżeli są różne od adresu miejsca zamieszkania dziecka. Ponadto w księdze ewidencji umieszcza się informacje o:

 • przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w tym o przedszkolu za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego5, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie;
 • odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, ze wskazaniem decyzji dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie której nastąpiło odroczenie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – również ze wskazaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce albo miejscu realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny;
 • spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny w tej formie.

 

KSIĘGA UCZNIÓW

Zupełnie innym – bardzo często mylonym z księgą ewidencji – dokumentem szkolnym jest księga uczniów. Do tej księgi wpisuje się natomiast imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres miejsca zamieszkania ucznia danej szkoły, imiona...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy